Партнерство за циркуларна економија – одржлив развој на МСП и регионален развој

 

Онлајн курс „Почнување бизнис и социјално претприемништво“

 

  

Важноста на единствениот пазар за долгорочен раст и развој