Обука “Финансирање на проекти за истражување и иновации преку ЕУ прoграмата Хоризонт 2020“

 

 

Експертска анализа на Поглавје 20

 

   

Покана за јавна расправа: Дали постои поволна клима за развој на женско претприемништво?