Нови можности за интегрирање на младите луѓе и жените од етничките малцинства на пазарот на труд

 

Градење на локални капацитети за креирање на младински политики

   

Промоција на проектот „Заедно за успех: млади претприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички односи“