Skip Navigation LinksПочетна / Детали за производот

Обука Циркуларна економија

w   Циркуларна економија
Цена: 1.694,92 ден.
ДДВ: 305,08 ден.
Вкупно: 2.000,00 ден.

Курсот циркуларна економија има за цел да ја претстави циркуларната економија на бизнис секторот, фокусирајќи се на придобивките од концептот и нејзиното влијание врз развојот на бизнисот, животната средина и отворањето работни места, а ќе предложи и клучни чекори во имплементација, така што малите и средните претпријатија можат да препознаваат и имплементираат циркуларна економија во нивните бизнис модели.

Времетраење: 140 мин.

Јазик: Англиски

Програмата на курсот се состои од 5 модули:

Модул 1: Економски јаз меѓу богатите и сиромашните земји

Модулот 1 од „Курсот за циркуларна економија“ има за цел да обезбеди вовед во циркуларната економија и да покаже зошто е од суштинско значење да се подигне свеста и едукацијата, кои се придобивките за бизнисите и граѓанските организации при транзиција кон циркуларна економија. Затоа, во овој модул се опфатени неколку важни теми - основни причини за еколошки проблеми и одржливост, расипничко и неодржливо користење на ресурсите, сиромаштија, невклучување на штетните еколошки трошоци на стоките и услугите во пазарните цени и недоволното знаење за тоа како природата работи. Дополнително, модулот зборува за обновливите извори на енергија, изворите на загадување и ефектите на линеарната економија врз животната средина и здравјето.

Модул 2: Линеарна економија наспроти циркуларна економија

Модулот 2 од „Курсот за циркуларна економија“ зборува за линеарната економија наспроти циркуларната економија, опфаќајќи ги аспектите на циркуларната економија, причините зошто циркуларната економија е толку важна, економските аргументи за циркуларната економија во Европа, воведување политика на отпад за намалување на отпадот, како да се создаде функционален пазар на ЕУ за секундарни суровини и проблеми со извозот на отпад од ЕУ. Целта на овој модул е ​​да се зголеми знаењето на бизнисите и граѓанските организации за придобивките од циркуларната наспроти линеарната економија и да се поттикне циркуларното размислување на компаниите како нова стратегија. Циркуларното размислување стимулира иновации, создава зелена слика, отвора нови пазари и можности за раст и нови работни места.

Модул 3: Одржлив развој на МСП и регионален развој

Модулот 3 се фокусира на одржливиот развој на малите и средни претпријатија кој на долг рок ќе придонесе кон одржлив регионален развој. Малите и средните претпријатија играат главна улога во повеќето економии, особено во земјите во развој, тие сочинуваат најголем дел од бизнисот и значително придонесуваат кон создавање работни места и економски развој. Концептот на циркуларна економија обезбедува нов начин на размислување, со цел да се започне со зголемување на ефикасноста на ресурсите, а тоа може да резултира со значителни деловни придобивки. Дополнително, се чини дека проширувањето на активноста на циркуларната економија нуди потенцијал за создавање работни места низ Европа преку намалување на разликите меѓу земјите во невработеноста. Потенцијалот пазар на труд во Европа до 2030 година изнесува нови 1,2 милиони работни места со намалување на невработеноста во Европа за околу 250.000. Модулот опфаќа важни аспекти како што се иновативноста и конкурентноста на МСП, финансирањето на малите и средните претпријатија и намалувањето на загадувањето како последица на воведувањето на циркуларна економија во МСП.

Модул 4: Фактори за промена кон циркуларна економија – Потрошувачи, граѓани и јавен сектор

Модулот 4 има за цел да ги воведе факторите за промена кон циркуларна економија, бидејќи развојот во циркуларната економија е диктиран од потрошувачите, владите и компаниите заедно. Светот треба да создаде вистинска клима околу циркуларната економија која предлага достапни, пожелни производи и услуги што потрошувачите ќе сакаат да ги купат.

Модулот ги опфаќа темите за законодавството на ЕУ за циркуларна економија, потрошувачите и нивниот однос кон циркуларната економија, етиката и општествената одговорност, промените во технологијата, корпоративната општествена одговорност и етика на потрошувачите.

Модул 5: Бизнис модели

Модулот 5 има за цел да претстави различни бизнис модели и студии на случај на бизниси со циркуларна економија. Новите бизнис модели ќе овозможат создавање на услуги кои зафаќаат вредни производи и ресурси, подобрена соработка во рамките на синџирот на снабдување меѓу сите актери, иновации преку синџирот на снабдување за да може да се генерираат нови субјекти како што се бизнис во постапување со отпад, реновирање итн. Новиот бизнис моделите, исто така, ќе овозможат поголема контрола на протокот на ресурси низ синџирот на вредност, така што додадената вредност може да се идентификува и долови. Овој модул опфаќа неколку теми поврзани со деловни модели, како што се производи како услуга, воведување модели за споделување, виртуелизација, продолжување на животниот век на производот, рециклирање, повторна употреба, отпад од пакување и управување со отпад.