Претседател на Управен одбор: 

Андерш Столан


 

Членови на Управен одбор:

Габриела Костовска Богоеска

Љупчо Аврамовски

Софче Јовановска

Методија Стојановски