Листа на имплементирани проекти

2021

1. Име на проектот: Креирање политики за младинско претприемништво како одговор на ковид-19

Период: февруари 2022 – октомври 2022
Целна група: граѓански организации, млади претприемачи
Опис на активностите: 
Целта на проектот е да се поттикне работата на граѓанските организации од Западен Балкан во областа на застапување на младите претприемачи како одговор на ковид-19. 
Специфичните цели на проектот се:
Воспоставување на младинска алијанса од Западен Балкан за застапување и лобирање на политики и мерки за младинско претприемништво за ублажување на ефектите од ковид-19
Развивање прирачник за јакнење на капацитетите на граѓанските организации за застапување на младите претприемачи за учествување во креирањето, спроведувањето и следењето на политиките за младинско претприемништво како одговор на ковид-19
Промовирање на споделување на знаење помеѓу граѓанските организации и засегнатите страни во областа на младинското претприемништво
Постигнати резултати: 
Формирана Алијанса на Западен Балкан за младинско претприемништво 
Креиран прирачник за влијание врз одлуките за подобрување на состојбата на младите претприемачи во земјите на Западен Балкан во време на Ковид-19
Организирана регионална конференција за добри пракси за поддршка на младинско претприемништво во време на ковид-19

 

2020


1. Име на  проектот: Интелигентен пограничен акцелератор за иновативни ИКТ стартапи (иПГА)

Период: aприл 2020 – декември2021

Целна група: Млади лица, идни претприемачи

Опис на активноста: Главната цел на иПГА проектот беше да се креира старт-ап акцелератор во пограничната област, кој ќе го искористи заедничкото искуство на корисниците и експертите од двете земји, со цел да им обезбеди на младите на висококвалификуваните кадри претприемачка обука, менторство и можности за инвестирање за создавање на сопствени старт-ап компании веднаш по завршувањето на проектот.

Постигнати резултати: креирана прекугранична мрежа на стеикхолдери, креиран старт-ап акцелератор и развиени 7 модули за претприемништво, 100 млади лица обучени за започнување бизнис, 30 старт-ап тимови менторирани, организирани 2 тренинг-менторски и 1 брокерски настан во Солун и Охрид


2. Име на проектот: Партнерство за циркуларна економија –одржлив раст на мали и средни претпријатија и регионалнен развој

Период: јуни 2020 – јуни 2021 

Целна група: Мали и средни претпријатија, граѓански орранизации, јавни институции  

Опис на активноста: главната цел на проектот е да придонесе кон унапредување на регионалниот развој преку вмрежување и зајакнување на капацитетите на малите и средни претпријатија и граѓанските организации, преку промовирање на концептот на циркуларна економија. 

Конкретни цели на проектот: 

- Зајакнување на регионалната соработка преку активности за вмрежување и градење на капацитети кај мали и средни претпријатија и граѓански организации. 

- Воведување на концептот на циркуларна економија и подобрување на вештините меѓу бизнисите и граѓанските организации за транзицирање кон циркуларна економија. 

- Создавање можности за вработување преку зајакнување на циркуларната економија меѓу бизнисите. 

- Подигнување на свеста за придобивките од циркуларната економија кај бизнисите преку клучните стеикхолдери/засегнати страни/актери. 

Циркуларната економија се разликува од линеарната економија од аспект на тоа што пред сè се фокусира на обновување, поправање и повторно користење на материјали и поттикнување на одржлив развој. Овој вид на економски систем го заменува го заменува концептот на “end-of-life’’ со повторна употреба, рециклирање и обновување на материјалите за време на производство, дистрибуција и користење. На тој начин паралелно се подобруваат средината и нејзиниот квалитет, економскиот просперитет и социјалната еднаквост, се со цел за доброто на сегашните и идните генерации. Националните и локалните власти треба да ја поддржат циркуларната економија преку секторски политики и други инструменти, а во исто време да биде иницирана и од граѓанскиот и бизнис секторот. 

Постигнати резултати: 

- Програма за градење на капацитети – обуки за циркуларна економија кај мали и средни претпријатија и граѓански организации  

- Online курсеви за циркуларна економија 

- Едукациски видеа за циркуларна економија – можности за бизнисите

- Промотивни видео материјали 

2019

 1. Име на проектот: Обуки и персонализирани консултации за зголемување на капацитетите на компаниите за водење е-бизнис и е-трговија

 

Период: Декември 2019 - Декември 2020

Целна група: Претприемачи, сопственици на мали и средни бизниси од територијата на град Скопје

Опис на активноста: Проектот има за цел да ги зголеми капацитетите на малите и средни бизниси, како и на индивидуалните претприемачи за водење е-бизнис и имплементација на е-трговија во нивното работење, преку посета на обука, персонализирани менторски сесии и поставување на производите на е-продавницата на ПСМ Фондација, https://eshop.pretpriemac.mk/

 

 

Постигнати резултати:

 • Одржани 2 дводневни обуки, за вкупно 20 претприемачи за е-бизниси и е-трговија. Учесниците се запознаа со освновните начела за започнување и водење на е-продавница.
 • Менторските сесии за 15 претприемачи на кои беа развиени персонализирани акциски планови 
 • Поставени производи на е-продавницата на ПСМ Фондација http://eshop.pretpriemac.mk

 

2. Име на проектот: Подобрување на спортски вештини и одобрување на нови туристички рути 

 

 

Период: Декември 2019 – Декември 2020

 

 

Целна група: Дипломирани спортисти, туристички претпријатија, спортски експерти, туризам, wellness, здравје, нутриционизам, териториски менаџмент 

 

 

Опис на активноста: Спортскиот туризам е предмет на истражувњеистражување во последните неколку години како дел од академски истражувања и програми за туризам. Вредностите на туризмот како активно промовирање на здравите животни навики, благосостојба врз основа на одржливи концепти за туризам, како и регенерирање на урбаната средина, се всушност вредности кои се сè повеќе истакнати и застапени во општеството. Секторот за туризам е одговорен за генерирање на повеќе од 9,7 милиони работни места во Европската Унија. 

 

 

Цели на проектот:

 

1. Споделување на знаењa и вештини од областа на спортот и туризмот, промовирајќи видливост/транспарентност  и сертифицирање на Европско ниво.

 

 

2. Подобрување на претприемачките вештини кај вработени од спортскиот сектор, со цел развој на нови меѓу секторски  професионалци,  преку поттикнување на проактивен пристап/однос и остварување на нови контакти. 

 

 

3. Споделување на животни и работни вештини, поврзувајќи ги со постулатите на еднаквост и инклузивност, како и актуелизирање на стратегии за инволвирање на младите со различни вештини и креирање на политика за олеснато партиципирање во спортски активности без никаква дискриминација. 

 

 

4. Ширење на свеста за придобивките од инклузивно општество,  како и ширење на интеркултуролошки вредности и иновативност. 

 

 

5. Стимулирање ефикасен пристап за промовирање на територискиот/регионскиот потенцијал, како и поттикнување на одржлив и достапен туризам. 

 

 

6. Поддржување на ефикасен пристап при креирање на нови  стратегии за поврзување помеѓу стеикхолдерите и имплементирање на истражувачки активности за обновување на туристичките услуги. 

 

 

Постигнати резултати: 

 

Остварени истражувања, мапирања и насоки за користење на заедничка ЕЦВЕТ рамка   

 

 

Методологија за изучување на туризмот и соодветна работна опрема за тренерите 

 

 

Унапредување на степенот на професионалност и меѓусекторски професионалци за спорт и туризам 

 

 

Поставен иновативен модел за промоција на туризмот  

 


 

3. Име на проектот: Креирање одржливи можности за претприемништво

 

Период: 15 септември 2019 - 15 септември 2020

 

Целна група: млади луѓе на возраст од 18-30, со посебен фокус на жени

 

Опис на активноста: Главната цел на проектот е да придонесе кон развојот на младинското претприемништво преку охрабрување и стимулирање на млади луѓе, особено жени од источните краеви на земјата да креираат иновативни бизнис идеи и отвараат нови бизниси, што  на подолг рок би резултирало со зацврстување на капацитетите на младите луѓе,  претприемачите како и целокупниот претприемачкиот потенцијал на земјата, креирање на одржлив економски развој,  повисока стапка на вработеност и помала имиграција.

 

Постигнати резултати:

 • Креиран онлајн курс за социјално претприемништво

 • Одржани обуки за 40 млади лица за социјално претприемништво

 • Организиран бизнис предизвик

 • Започнати 3 бизниси со финансиска поддршка од проектот

 

4. Име на проектот: Поттикнување на мултилатерален дијалог и соработка помеѓу граѓанските организации, јавната власт, бизнис секторот и медиумите за побрзо прилагодување на единствениот пазар 

 

Период: декември 2019 – декември 2020

 

Целна група: Граѓански организации

Опис на активноста: Главната цел на проектот е да се подобрат познавањата на потрошувачите на единствениот пазар, да се подигне свеста за можностите и одговорностите на граѓаните и бизнисите, како и да се подобри целокупната перцепција за ЕУ, помагајќи да се неутрализираат некои од негативните перцепции кои луѓето ги имаат за нивните активности и вредности.

 

Постигнати резултати

 

 • Мултимедијални видео содржини за подигање на свеста 

 • Визуелно претставување на Единствениот пазар

 • Брошури 

 • Тематски работилници 

 • Креирани предлог политки

 • Кампања на социјалните медиуми 

2018

 

 

1. Име на проектот: Од стартап до растечка компанија: Проширување на претприемачката иднина на Европа

Целна група: иновативни стартап компании од таргетираните ЦЕИ земји

Опис на активноста: Balkan Technology Match Conference привлече компании од 10 различни земји од ЦЕИ: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Чешка, Македонија, Полска, Романија, Срција, Словачка и Словенија.

Постигнати резултати: 

- 18 состаноци беа проценети како без доволен интерес/не се планираат идни контакти

- 48 состаноци беа многу информативни но без планирана соработка

- 131 состанок беа проценети како успешни со можна соработка

- 7 состанови веќе воспоставија интернационална соработка

 

2017

1. Име на проектот:  Балкан – Медитерански центар за претприемништво и иновации (Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and innovation)

Период: 24 јули 2017 – 30 јуни 2020

Целна група: постоечки и потенцијални претприемачи, бизнис организации, граѓански организации со фокус на претприемништво, локална влада

Опис на активноста: Целта на проектот е да го стимулира претприемачкото размислување, да го охрабри креирањето на иновативни стартап бизниси и да создаде пријателска средина и култура за развој на претприемништвото и раст на малите и средни претпријатија. Проектот вклучува веб- платформа која нуди пристап кон тренинг материјали, курсеви, видеа и други корисни алатки за градење на капацитетите на новите бизниси и претставува оддржлива алатка за претставување и промоција на иновации на малите и средни претпријатија. Дополнително, најдобрите бизнис идеи и планови ќе добијат бенефиции во облик на менторство и студиски  посети кои ќе го забрзат растот и развојот на ново-формираните стартап компании.

Постигнати резултати:

 • Структурни анализи на потребите за обука во 4
 • сектори
 • Работилници за бенчмаркинг
 • Веб школа Balkan Med INNOVA
 • Транснационални е-курсеви достапни за сите
 • Натпревар за најдобри деловни идеи
 • Е-туторство/е-менторство за почетни претпријатија
 • Грантирање на старт-ап на финален јавен настан
 • Теренски посети / Менторство од врсници

 

2. Име на проектот:  Јакнење на капацитетите на малите и средни претпријатија преку подобрена поддршка за иновации (InnoSupport)

Период: 18 декември 2017 -  17 јуни 2019

Целна група: македонски мали и средни компании, студенти заинтересирани во полето на иновации, даватели на поддршка за иновации

Опис на активноста: Проектот се стреми да придонесе кон креирање на силна иновациска клима во државата преку промовирање на концептот на иновативни бизниси. Алатките креирани во рамките на проектот преку кои ќе се подобри конкурентноста на МСП вклучуваат: онлајн курс за иновациски менаџмент, водичи за поддршка на иновации и можности за финансирање иновации кај МСП, прва мобилна апликација, обуки за европската програма „Хоризонт 2020“ и заштита на интелектуалната сопственост како и доделување национална награда за најиновативно претпријатие на годината.

Постигнати резултати:  Во рамките на проектот беше изработен првиот онлајн курс за иновациски менаџмент со материјали за учење и мултимедиски елементи, поставен на платформата pretpriemacedu.mk; водич со основни алатки за поддршка на иновации кај МСП како и водич со можности за финансирање иновации кај МСП; прва мобилна апликација што ќе ги информира компаниите за понудата и побарувачката на иновативни технологии на светско ниво и олеснет трансфер на истите; Проектот вклучи и обука за заштита на интелектуалната сопственост и европската програма „Хоризонт 2020“ за компании и беше распишан национален конкурс за избор на најиновативна компанија за 2019 година каде беа избрани победници од 3 различни категории и прогласени на манифестација со доделување на признанија и парична награда.

 

3. Име на проектот:  Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20  (YESNetwork +)

Период: 15 мај 2017 -  14 мај 2019

Целна група: национални и локални граѓански организации што дејствуваат во областите на Поглавје 20

Опис на активноста: Проектните активности придонесоа за основање на платформата Поглавје 20 и креирање на ресурсен центар што овозможува следење и евалуација на имплементацијата на реформите во Поглавје 20- Претпријатија и индустриска политика. Проектни активности и обуки дополнително беа насочени кон зголемување на капацитетите на граѓанските организации за креирање и следење политики и вмрежување. Креираните документи за јавни политики, експертски обуки и интернационалниот форум за најдобри практики беа дел од активностите за унапредување на политиките за МСП.

Постигнати резултати: Реализирани 6 еднодневни обуки од страна на три странски и пет домашни експерти, креиран ресурсен центар, едукативни видеа, прирачници, вебинари, 3 експертски работилници на избрани теми од Поглавје 20 во врска со состојбите и предизвиците во поглавјето, пристапот до финансии и поддршка и стимулирање на иновации кај МСП. Прв Интернационален форум за вмрежување, трансфер на знаење и споделување на најдобрите практики. Поддржани 8 проекти, реализирани од осум граѓански организации, креирани 11 кратки документи за јавни политики базирани на истражувања, анализи и експертски средби.

 

4. Име на проектот:  Јакнење на капацитетите на граѓанските организации со цел унапредување на креирањето на младинските политики

Период: 19 декември 2017 – 18 февруари 2019

Целна група: граѓански организации и млади луѓе

Опис на активноста: Проектот цели да придонесе кон подобрување на организациските капацитети на граѓанскиот сектор и да го зајакне активното граѓанство во процесот на креирање на младинските политики. Проектните активности вклучуваат одржување обуки за граѓанските организации, онлајн курс за креирање на младинските политики со вклучени примери и добри практики, прирачник за развој на вештини за застапување и лобирање и настани за вмрежување помеѓу граѓанските организации и другите клучни чинители во креирањето на младинските политики.

Постигнати резултати: 

 • Прирачник за развој на вештини за застапување и лобирање доставен до 200 граѓански организацииОнлајн курс за креирање на младински политики со вклучени примери и добри практики, поставен на платформата pretpriemacedu.mk
 • Обуки за граѓански организации
 • 3 настани за вмрежување
 • Одржани повеќе од 60 состаноци за вмрежување
 • Развиени капацитети на граѓанските организации за креирање на младински политики
 • Зголемена соработка и трансфер на знаење помеѓу граѓанските организации и релевантните владини и невладини чинители во полето на креирање на младински политикиВоведени нови алатки и технологии во креирањето на младинските политики и обучување на претставниците на граѓанските организации за нивна ефикасна употреба

 

5. Име на проектот:  Онлајн мастер студиска програма за циркуларна економија

Период: 29 декември 2017 – 28 јануари 2020

Целна група: студенти, бизнис сектор, претприемачи, професори, образовни институции

Опис на активноста: Генералната цел на проектот  е да иницира и поддржи долгорочна стратегиска соработка помеѓу високообразовните институции и бизнис секторот со цел промоција на концептот на циркуларна економија и креирање на Мастер студиска програма на истата тематика.

Постигнати резултати:

 • Извештај за истражување на циркуларната економија
 • Прирачник за бизнис и претприемништво за Циркулар
 • Економија
 • Студиски материјали на наставната програма – Мастер студиска програма
 • книги
 • Онлајн платформа за е-учење
 • Материјали за онлајн курсеви

 

 

2016

 

1. Име на проектот: „Заедно за успех: млади претприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички односи“ (Together4Success: Young entrepreneurs, a driving force for good inter-ethnic relations) 

Период: 1 февруари 2016 – 31 јануари 2018

Целна група: Постоечки и потенцијални претприемачи, невладини организации кои работат во полето на претприемништвото, организации кои нудат бизнис поддршка, локалната самоуправа

Опис на активноста: Активностите на проектот целат да ја мобилизираат сцената на граѓански организации за поддршка и развој на претприемништвото и организациите за бизнис поддршка nа претприемачите во рамки на кампањата „И јас сум претприемач“ (I’m an Entrepreneur, too!), која се фокусира на промовирање на претприемништвото како кариерен избор меѓу различните етнички малцинства во земјата. Овој проект е надградба на проектот Мрежа за поддршка на млади претприемачи (www.yes-network.org), преку јакнење на капацитетите на мрежата во рамки на една заедничка програма за развој со сопствен Акциски план кој ќе биде поткрепен и со фонд за претприемачки развој во износ од 46.800 евра.

Постигнати резултати:

 • Мултиетничка истражувачка студија за младинско претприемништво,
 • Меѓуетнички претприемачки кампови,
 • Претприемачко учење и обука на потенцијални млади претприемачи,
 • Ресурси за учење за тренери и фасилитатори,
 • Акцелерација на локалната поддршка за стартапите преку организациите за нудење на бизнис поддршка на претприемачи,
 • Размена на добри практики

2. Име на проектот: „Т-Маил – Персонализирано учење преку иновативна наставна мобилна апликација“ (t-MAIL - Teacher Mobile Application for Innovative Learning)

Период:  1 ноември 2016 -  31 октомври 2018

Целна група: Креатори на политики и одлучувачи во областа на образованието за возрасни, обучувачи, наставници во основно и средно образование, како и ученици.

Опис на активноста: Преку проектните активности ќе се развие и тестира мобилна апликација која треба да стимулира персонализирано и саморегулирано учење од страна на учениците во основното образование. Апликацијата ќе го испорача ова преку иновативен метод на аналитика, визуелизација, лесно достапни и информативни ресурси, како и можност за експериментирање со инвидуалната образовна патека на секој ученик со цел да се подобро процесот на учење. И учителите ќе бидат обучени за користењето на апликацијата.

Постигнати резултати:

 • Теоретска рамка за саморегулирано учење,
 • Анализа на потребите на учителите, едукаторите на учителите и креаторите на образовни политики,
 • Развиена мобилна апликација за саморегулирано и персонализирано учење,
 • Обука за учителите и едукаторите на учителите,
 • Анализа, менаџмент на податоците и ресурси за учење
 • Пилот студија и курс за обука на учителите

 

2015

1. Име на проектот: Отворање нови бизнис хоризонти преку деловни средби со земјите од централна и југоисточна Европа

Период: Септември – Декември 2015

Целна група: Претставници на мали и средни претпријатија управувани во Македонија и регионот на централна и југоисточна Европа; Организации и институции кои работат на поддршка на развојот на малите и средните претпријатија во Македонија.

Опис на активноста: Дводневна конференција за бизнис вмрежување преку Б2Б средби, размена на искуства, добри практики и можности за регионално поврзување, зголемување на конкурентноста на компаниите, подобрување на понудата и нивната видливост на пазарот. Иницирање и одржување на контакти и придонес кон развојот на претприемништвото, интернационализацијата и конкурентноста на МСП.

Постигнати резултати: 50 мали и средни претпријатија од Македонија и регионот на централна и југоисточна Европа вклучени во конференцијата и Б2Б средбите; реализирани повеќе од 100 билатерални бизнис средби и воспоставени контакти за интернационални соработки.

 

2. Име на проектот: „Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на труд, преку поттикнување на нивниот потенцијал за самовработување“ (Facilitating integration of ethnic minorities into the labour market through enhancement of their employment potentials)

Период: 14 декември 2015 – 14 август 2017

Целна група: Млади луѓе од етничките малцинства и жени со претприемачки дух и потреба за развој на своите вештини за (само)вработување, граѓански организации кои работат во полето на претприемништвото, поддршка и развој на претприемачите, унапредување на пазарот на трудот, општините, претставници на локалната самоуправа, други релевантни институции

Опис на активноста: Активностите на проектот се насочени кон фасилитирање на процесот на интеграција на младите луѓе и жените од етничките малцинства во земјата, на пазарот на труд, преку зајакнување на нивната компетитивност. Проектот вклучи флексибилно структурирана програма за градење на личните капацитети на младите луѓе од етничките малцинства базирана на нивните индивидуални потреби. Промовирани и директно беа поддржани формирања на нови бизниси од страна на младите луѓе и жените од етничките малцинства. Се овозможи создавање на движечка сила за постојан професионален развој на младите, преку организација на јавна промотивна кампања во соработка со граѓанските организации, креативни работилници, обуки за започнување сопствен бизнис, работни пракси, бизнис план натпревар и развој и унапредување на повеќејазичен веб портал посветен на претприемништвото.

Постигнати резултати:

-  Програма за (само)вработување: обуки за развој на личните капацитети и вештини на младите, англиски јазик, ИТ вештини, пишување на професионална биографија (CV), мотивациско писмо, пишување на бизнис план и бизнис планирање,

-    Тренинг курсеви за претприемништво и започнување сопствен бизнис,

-    Програма за ментори и професионални пракси,

-    Промотивна кампања за претприемништво,

-    Натпревар за бизнис план преку кои најдобрите 5 бизнис беа наградени по 5000 евра за започнување на бизнисот,

-    Развој на веб платформа за учење со обуки за обучувачите во рамки на граѓанските организации кои работат на унапредување на вештините и личните капацитети на младите за (само)вработување,

-    Креативни работилници за жени кои сакаат да започнат сопствен бизнис,

-   Развој и надградба на веб порталот www.pretpriemac.mk (достапна верзија на албански јазик, како и претставување на отворена алатка за онлајн продажба/купување, e-commerce).

 

3. Име на проектот: „Градење на локални капацитети за креирање на младински политики“ (Building local capacity for youth policy development)

Период: 21 ноември 2015 – 20 мај 2017

Целна група: Млади луѓе, младински граѓански организации, претставници на три единици на локалната самоуправа (општините Пробиштип, Старо Нагоричане и Чашка) кои работат на креирање на младински политики.

Опис на активноста: Проектните активности овозможуваат поддршка на процесот на вклучување на младите луѓе во процесот на одлучување и воспоставување механизми за долгорочен развој и одржлива имплементација на локални младински политики. Целта е да се имплементира Националната Стратегија за Млади на РМ 2015-2020 на локално ниво, усогласувајќи ја со локалните потреби и приоритети. Потоа, да се стимулира соработка помеѓу граѓанскиот сектор и креаторите на политики во рамки на општини, како и севкупно да се зајакнат капацитетите на сите стеикхолдери за креирање и развој на локални младински политики. Воспоставени се заеднички форуми кои и во иднина активно ќе учествуваат во набљудувањето на имплементацијата на локалните младински програми и подобрувањето на социо-економската положба на младите во трите општини, но и преку размена на добри практики пошироко во земјата.

Постигнати резултати:

-    Студија и компаративна анализа на состојбата на младинските политики во трите општини,

-    Обука за развој на младински политики и младинско работење за млади луѓе, претставници на граѓанските организации кои работат со млади и претставници на локалната самоуправа од трите општини,

-    3 дебати, 3 форуми

-    Пилотирање на 6 мерки во согласност со локалните младински политики и Националната Стратегија за Млади на РМ 2015-2020,

-  Повик за доделување грантови за финансирање на 6 проекти од страна на локалните младински граѓански организации во трите општини.

 

4. Име на проектот: Обуки и персонализирани консултации за пристап до финансии, за зголемена конкурентност и иновативност на претприемачите и нивните бизниси

Период: 1 август 2015 – 20 декември 2015

Целна група: Претприемачи, сопственици на мали и средни бизниси од територијата на град Скопје, на возраст од 18 – 45 години

Опис на активноста: Две реализирани обуки за проектен менаџмент и пристап до финансии преку национални и европски програми. Одржани персонализирани консултации, односно индивидуални советодавни средби за 10 од претприемачите кои учествуваа на обуките и кои покажаа сериозност во намерата за подготовка на проекти за кои може да се обезбеди пристап до финансии преку различни инструменти. Консултациите ги одржаа искусни консултанти и ментори, дел од експертската мрежа на ПСМ Фондација со долгогодишно искуство во различни програми за пристап до финансии за микро, мали и средни претпријатија.

Постигнати резултати: 24 млади претприемачи и сопственици на 18 различни стартапи и мали и средни бизниси од територијата на град Скопје, учествуваа на две специјализирани обуки за проектен менаџмент и пристап до финансии, а 11 од нив добија и персонализирани консултации за пристап до финансии со претставување на програми соодветни за нивните потреби, можности и со цел поголема конкурентност и иновативност на нивните бизниси.

Напорите придонесоа за зголемување на свеста, па така дури 7 од стартапите кои работат во ПСМ инкубатор аплицираа на двата повици од националниот Фонд за иновации, а 3 стартапи добија и директна финансиска поддршка (Прајм апс, Гордиан и Интерактив гејминг).

 

5. Име на проектот: „Млади креативни претприемачи за одржливо Скопје“ - Подигнување на свеста за социјално претприемништво преку креирање на платформа за промоција и поддршка на концептот на младински социјални бизниси

Период: 9 јуни 2015 – 26 ноември 2015

Целна група: Граѓански организации од територијата на Град Скопје кои работат или имаат потенцијал да работат во доменот на социјално и младинско претприемништво; Студенти и невработени млади луѓе на возраст од 18-30 години од територијата на град Скопје.

Опис на активноста:  Зголемување на свесноста кај граѓанските организации и кај младите луѓе за можностите и придобивките од социјалното претприемништво, преку пренесување на знаење и корисни европски практики. Поставување на основа за здружено и систематско делување на граѓанските организации на полето на социјално претприемништво преку креирање на платформа за вмрежување, размена и соработка. Зголемување на степенот на информираност кај младите луѓе за начинот на основање и водење на социјални бизниси преку промотивно-едукативен материјал (прирачник и видео презентации).

Постигнати резултати:

-    8 граѓански организации и вкупно 12 претставници на работната средба за социјално претприемништво и предлози и препораки за промотивна платформа за подигнување на свеста меѓу граѓанскиот сектор, младите луѓе, претприемачите и пошироката јавност за поддршка и промоција на социјалното претприемништво;

- Изработен едукативно-промотивен материјал под мотото „Инспирирај се!“ (Прирачник за основање на социјален бизнис и дисеминирани видео пораки со успешни приказни од европските социјални претпријатија);

- Едукативно-промотивниот материјал беше проследен со онлајн кампања на веб страните на ПСМ Фондација со што најмалку 3000 млади луѓе се здобија со повеќе информации за придобивките и можностите за основање на социјални бизниси;

-    Резултатите беа промовирани на неколку настани со учество на повеќе од 30 стеикхолдери, како Европската недела на МСП 2015, Глобалната недела на претприемништвото 2015 и Млади Инфо BOOM проект.

 

6. Име на проектот: Зголемување на капацитетите на младите претприемачи за успешен маркетинг и продажба со цел поттикнување на развој на иновативни производи и нивно успешно пласирање на пазарот

Период:  11 јули 2015 – 30 април 2016

Целна група: Млади претприемачи кои имаат сопствен бизнис, млади луѓе со претприемачки дух кои сакаат да започнат свој сопствен бизнис

Опис на активноста: Две реализирани обуки за продажни вештини и успешен маркетинг, одржани менторски сесии – бизнис средби со фасилитатори, две креирани видео обуки кои ја таргетираа онлајн публиката преку поставување на порталите yes.org.mk и pretpriemac.mk, како и дисеминирање преку редовните билтени и социјалните мрежи на овие медиуми.

Постигнати резултати: 30 млади претприемачи и сопственици на бизниси учествуваа на обуките и на менторските сесии – бизнис средби и се стекнаа со поуспешни продажни техники и алатки при пласирање на нивните производи и услуги на пазарот, повеќе од 3000 млади луѓе и претпримачи беа таргетирани преку објавата и дисеминацијата на онлајн обуките.

 

7. Име на проектот: t-MAIL - Мобилна апликација за наставнци за иновативно учење

Период: ноември 2015-октомври 2017 година

Целна група: носителите на одлуки за образование, обучувачи и специјализанти.

Опис на активноста: Овој проект има за цел развој и тестирање на мобилна апликација за стимулирање персонализирано и саморегулирано учење на учениците во основно училиште. Креаторите на образовните политики, едукаторите на наставниците и наставниците од основните училишта се клучните чинители на проектот.

Постигнати резултати:

 • Теоретска рамка за саморегулираното учење

 • Проценка на потребите на наставниците, едукаторите на наставниците и креаторите на политиките

 • Мобилна апликација за саморегулирано учење

 • Курс за обука за наставници и едукатори на наставници

 • Магацин на податоци, анализа на податоци и извори на учење

 • Пилотска студија и курс за обука на наставници

2014

1. Име на проектот: МСП и поддршка на претприемништвото преку деловни состаноци на жени претприемачи

Период: Септември – Декември 2014 

Опис на активноста: Создавање директен придонес кон женското претприемништво во Македонија, интернационализација и конкурентност на домашните мали и средни претпријатија преку создавање можности за вмрежување и деловни средби меѓу жените претприемачи.

Постигнати резултати: Повеќе од 100 учесници учествуваа на дводневната меѓународна конференција за претприемништво; На организирани деловни состаноци се состанаа повеќе од 50 компании кои се во сопственост или управувани од жени во земјата; Организирани повеќе од 250 билатерални средби.

 

2. Име на проектот: Мрежа за поддршка на младинско претприемништво (YESNetwork)

Период: Април – Септември 2015 г

Целна група: Повеќе од 150 граѓански организации кои работат со младинско претприемништво, 100 млади претприемачи, 12 експерти од партнерски организации, 30 експерти од локалната самоуправа кои работат со претприемништво и вработување.

Опис на активноста: Мрежата за поддршка на младинското претприемништво е европска мрежа на граѓански организации кои работат на стимулирање и развој на младинското претприемништво. Мрежата работи на градење и зајакнување на капацитетите и вмрежување на ГО, промоција на активности и иницијативи за зајакнување на младинските капацитети со цел да се зголеми ефикасноста на членовите. Организациите-членки нудат поддршка на младите во нивните региони и придонесуваат за поттикнување на социо-економскиот развој на национално ниво преку поддршка на иновациите, претприемништвото и трансферот на знаење. Еден од фокусираните аспекти на организацијата-членки на YESNetwork е и социјалното претприемништво, како важен двигател на инклузивниот локален развој.

Постигнати резултати: Истражување на потребите на младите претприемачи, средби со засегнатите страни (вклучени најмалку 20 граѓански организации), обучени партнери, 8 промо настани, 8 обуки за повеќе од 300 млади луѓе, развој на заеднички акционен план и создавање на првата национална мрежа на Граѓански организации за младинско претприемништво кои работат на подобрување на социо-економската положба на младите преку развој и имплементација на локална програма во согласност со Акциониот план на ЕУ за претприемништво 2020 година. Повеќе од 150 релевантни членови на Мрежата, вклучувајќи: ГО, компании и институции за поддршка на младинското претприемништво. Низ земјата беа доделени 9 директни грантови за проекти за локално претприемништво и 3 награди за промоција на добри практики меѓу граѓанските организации.

3. Име на проектот:  Поврзување на формалното и неформалното учење за подобрување на социјалната вклученост

Период: Септември 2014 – Август 2016 година

Целна група: образовни институции, граѓански организации, владини образовни и други релевантни институции, креатори на образовни политики со посебен фокус на образованието за постарите, старешините исклучени од општествените процеси поради недостаток на образование, јазично познавање итн.

Опис на активноста: Развој на подобрени методи и образовни програми за подобро образование на постарите, учење странски јазици за имигрантите и малцинствата со цел да се зголеми социјалната вклученост во општеството во 5-те земји вклучени во проектот.

Постигнати резултати: Подготовка на пакет со алатки за воспитувачите со цел да се реплицираат формалните и неформалните курсеви за подобри програми за едукација на постарите. Настани за информирање на пошироката јавност, широка дисеминација на резултатите преку електронски медиуми, подобрени практики во рамките на образованието за постарите.


4. Име на проектот: Игри за претприемнички вештини на возрасни учесници

Период: Септември 2014 – Август 2016 

Целна група: Возрасни лица на возраст од 35-50 години, како и професори, едукатори и обучувачи кои спроведуваат обуки за возрасни лица, со или без квалификации.

Опис на активноста: Развој на „Сериозна игра“ (игра на табла) која ќе придонесе за претприемничко учење за возрасни преку примена на нови, неформални, иновативни образовни методи и курсеви за обука, со цел нивна имплементација во образовните институции, со посебен фокус. на возрасни лица со потреба од самовработување и развој на вештини за претприемништво, како и студенти. Презентација на играта пред релевантни чинители.

Постигнати резултати: Најмалку 10 обучени професори и спроведувачи на сериозната игра за развој на претприемачки вештини на возрасни од 6 различни земји; Најмалку 90 возрасни вклучени во пилот фазата за тестирање на играта и собирање оценки за корисничкото искуство со цел да се создадат препораки за нејзино подобрување во 6-те земји.


5. Име на проектот: Градење капацитети за вработување млади преку промоција и стимулирање на волонтерската работа

Период: 1 септември – 30 ноември 2014 година

Целна група: млади невработени лица

Опис на активноста: Обука и волонтерска работа за градење капацитети на млади невработени лица.

Постигнати резултати: 8-часовна обука и 3-месечна волонтерска работа на еден

 

6. Име на проектот: Олеснување на пристапот до финансии за претприемачите

Период: Јуни - Декември 2014 година

Целна група: претприемачи, инвеститори, креатори на политики

Опис на активноста: Проектот има за цел да обезбеди увид во главните предизвици и пречки на искуството на воспоставените претприемачи во однос на достапните извори на алтернативно финансирање.

 

Постигнати резултати: Претприемачите од балканскиот регион имаа шанса да ги промовираат своите бизниси, да се претстават пред потенцијалните инвеститори, да запознаат потенцијални деловни партнери и да се прошират на странските пазари. Даден е придонес кон воспоставување мерки за политика за олеснување на пристапот до финансии до релевантните институции.

2013

 Име на проектот: VentureOut

Период: август 2013-ноември 2013 година 

Целна група: Мобилни претприемачи

Опис на активноста: VentureOut Challenge е иницијатива за поттикнување на мобилни претприемачи подготвени за проширување на меѓународните пазари. Програмата трае од август до ноември 2013 година и им помага на претприемачите преку практични обуки, можности за виртуелно учење, менторство, меѓународна изложеност и финансирање. Програмата допре до заедницата на претприемачи и исто така идентификуваше напредни претприемачи за време на натпреварот за мобилни апликации. Најдобрите 12 претприемачи од натпреварот се состанаа во Молдавија од 30 октомври до 1 ноември 2013 година за „Dagon’s Den“ (изложба за да се натпреваруваат за семено финансирање).

Постигнати резултати:

 • Интернационализација

 • Обука и менторство за претприемништво

 • Натпревар за мобилни апликации

 • Пристап до финансии, seed funding 

2012

1. Име на проектот: Развој на почетни бизниси преку директно менторство на млади претприемачи

Донор: Град Скопје

Период: Септември 2012 – Февруари 2013

Целна група: Сопственици на почетни бизнис во РМ и оние сместени во ПСМ инкубаторот

Опис на активноста: Неколкумесечно менторирање на претприемачите со експерти на различни теми, со цел потенцијален раст и развој на сите почетни бизниси вклучени во проектот, преку стекнување на неопходни и клучни вештини потребни за водење на сопствен бизнис.

Постигнати резултати: Креирање култура на користење на експертски услуги (ментори, консултанти и сл.), подобро управување на фирмите, можности за креирање на дополнителни работни места преку подобрување на секторот на мали и средни претпријатија, проширување на веќе постоечката менторска шема која долгорочно ќе ги нуди своите услуги во рамките на ПСМ Фондација.

 

2. Име на проектот: Програма за кариерен развој

Донор: Град Скопје

Период: Мај 2012 - Октомври 2012

Целна група: Матуранти, студенти и невработени луѓе од подрачјето на Град Скопје на возраст од 18 до 26 години

Опис на активноста: Обуки за планирање на кариера и подготовка за интервју за работа, индивидуално советување за кариера, работилници за кариерни центри во средните училишта.

Постигнати резултати: 80 млади луѓе поминаа обука за планирање на кариера и подготовка за интервју за работа; 30 млади луѓе добија индивидуални советувања за развој на кариера; претставници од средните училишта во Град Скопје споделија искуства и знаења за раководење со центар за кариера.


3. Име на проектот: Зголемување на стапката на вработеност кај млади жени од етничките малцински заедници во Македонија и Албанија преку зголемување на нивните компетенции за само вработување.

Донор: Les Paquerettes

Партнери:  Доркас Интернационал, Албанија и Табита Фондација, Албанија

Период: Јануари 2012- Септември 2012

Постигнати резултати: 48 невработени жени од македонска, албанска и ромска етничка припадност обучени како да започнат и водат сопствен бизнис. 4 грантови во висина од 1.000 евра доделени на 4 најдобри бизнис планови.


4. Име на проектот: Технолошка програма за млади- креирање на можности за вработување

Донор:  Амбасада на Кралството Норвешка во Скопје

Период: Февруари 2012- Декември 2012

Постигнати резултати: 20 млади луѓе со зголемено знаење од графички дизајн; 20 млади луѓе со знаење како да развијат сопствена мобилна апликација.

5. Име на проектот: Стимулација за младите претприемачи и иновации преку е- учење

Донор:  Амбасада на САД во Скопје

Период:  2012

 

 

6. Име на проектот: Зголемување на конкурентноста и капацитетот за интернационализација на мали и средни претпријатија преку организирање обуки и консултантски услуги

Период: Септември 2012- Декември 2012

Целна група: Сопственици и вработени во мали и средни претпријатија од областа на информатичко комуникациските технологии

Опис на активноста: Развој на претприемништвото, иновативноста и конкурентноста на меѓународниот пазар на малите и средните претпријатија во ПСМ бизнис инкубаторот, со финална цел за нивен забрзан раст и развој, преку организирање на менторски сесии и повеќе различни тематски обуки.

Постигнати резултати: Зголемена листа на ментори до 30 членови и организирани 70+ менторски сесии, како и организирани обуки за зголемување на капацитетите на вработените во МСП во бизнис инкубаторот.

 

 

7. Име на проектот: Социјално претприемништво Европа (Social Enterprising Europe)

Период: 1 ноември 2012 – 31 октомври 2014 

Целна група: Организации (НВО, универзитети, бизнис инкубатори, старт-ап центри), социјални претприемачи, обучувачи за социјален бизнис.

Опис на активноста: Развивање на програма за едукација и развој на социјалното претприемништво, преку јакнење на капацитети на организации, потенцијални и активни социјални претприемачи, како и обучувачи на различни теми поврзани со социјалниот бизнис, коучинг и инкубирање за старт-ап компании во рамките на социјално претприемништво.

Постигнати резултати: Над 50 одржани обуки на тема социјално претприемништво, обучени над 100 млади луѓе од пет различни земји во Европската Унија, анализирани и вклучени повеќе од 30 социјални претприемачи преку интервјуа, развиен едукативен материјал (програма за курс) за започнување социјален бизнис.

 

8. Име на проектот: Social Enterprise Europe (SEE)

Период: ноември 2012-октомври 2014 г

Целна група: Постојни и потенцијални социјални претприемачи, обучувачи за социјално претприемништво, претприемачки организации за обука

Опис на активноста: Проектот ЈИЕ (http://socialbiz.eu/) се фокусира на развивање, тестирање и имплементација наинтегрирана програма за обука наменета за социјални претприемачи за подобрување на нивното знаењеи претприемничките компетенции, како и да им обезбеди на обучувачите на терен целосни ресурси за обука.

Постигнати резултати:

 • АПО на социјални претприемачи

 • Проценка на потребите на обучувачите

 • Претприемничко учење/ Обука на потенцијални социјални

 • претприемачи

 • Градење на капацитетите на социјалните претпријатија

 • Ресурси за учење за обучувачи и фасилитатори

 • Размена на најдобри практики

2011

1. Име на проектот: Глобална недела на претприемништво 2011- Македонија (www.gew.com.mk)

Период: 14- 20 Ноември 2011 

 
2.
 Име на проектот: Startup Weekend Skopje (
http://skopje.startupweekend.org)

Период: 11- 13 Ноември 2011

Опис на активности: Startup Weekend  настанот трае 54 часа и е примарно фокусиран за креирање десктоп, мобилни и интернет решенија кои што можат да бидат трансформирани во продуктивни бизниси. Учесниците имаат 60 секунди да ја презентираат својата идеја, по презентацијата тие гласаа за најдобрата бизнис идеја и формираа 9 тима каде што ги трансформираа идеите во прототипи и развиваа бизнис модел. Победничките идеи беа наградени преку реализирање на истите. 

 

3. Име на проектот: Советување и Планирање на кариера преку насочување на персоналните компетенции

Донор: Град Скопје

Период: 06 Јули 2011 – 31 ноември 2011
Целна група: Студенти и дипломирани невработени млади луѓе на возраст од 22-30 години од територијата на град Скопје. Најмалку 50 млади луѓе ќе добијат стручни совети за започнување на сопствен бизнис; 4 неискусни кадри ќе бидат директно вклучени во практикантска работа во времетраење од 6 месеци.
Опис на активности: ПСМ опреми канцеларија која ќе функционира како советодавен центар кој ќе им помага на младите во процесот на започнување на сопствен бизнис како одлична алтернатива за надминување на мостот од завршување на образованието до економско осамостојување. Во исто време, проектот вклучи 4 практиканти за временски период од 6 месеци, кои беа вклучени во секојдневните активности на фондацијата. Практикантите се здобија со соодветно работно искуство кое ќе може да ги искористат во понатамошниот развој на кариера.

4. Име на проектот: Startup Weekend Скопје  

Период: 24-26 Јуни 2011
Целна група: Млади образовани луѓе со желба да започнат сопствен бизнис. Настанот се фокусираше на учесници од ИТ секторот, со посебен фокус на програмери и економисти кои развиваа бизнис модел.
Опис на активности: Startup Weekend е интензивен 54 часовен настан кој се фокусира кон креирање на мобилни, десктоп или интернет решенија кои понатаму би можеле да се трансформираат во продуктивен бизнис. Учесниците имаа 60 секунди да ја презентираат идејата, по излагањето, за идеите кои беа изгласани како најдобри се формираа 9 тимови кои ја трансформираа идејата во прототип на производ истовремено изработувајќи и бизнис модел. Најдобрите 4 идеи беа наградени во насока на реализација на бизнис идеите.
Постигнати резултати: За време на викендот 52 млади ентузијасти, работеа на реализација на своите бизнис идеи и за 54 часа успеаја да развијат демо верзија на производите кои ќе ги нудат на пазарот. Победничкиот тим е награден со 4 HP лаптопи од Дуна во соработка со HP, 6 месеци канцеларија во ПСМ Инкубаторот, регистрација на фирма, консултации и обуки. Тимовите кои го освоија второто и третото место беа наградени со 3 месеци канцеларија во ПСМ инкубаторот (само за вториот тим) и консултации и обуки. На настанот учествуваа 24 спонзори (1 премиер, 1 платинумски, 7 златни, 15 сребрени) и 25 медиумски спонзори.


5. Име на проектот: Едукација на млади Роми за започнување бизнис и подготовка за само- вработување

Донор: Les Paquerettes
Период: Февруари 2011 – Септември 2011
Целна група: Директни корисници во проектот се 36 млади Роми, кои по завршување на обуката би биле способни да подготват бизнис план и да започнат сопствен бизнис. Корисниците имаат познавање од англиски јазик и компјутери.
Опис на активности: Активностите на проектот се состојат од Обука за започнување бизнис сертифицирана од CISCO Entrepreneurship Institute, за 36 млади Роми поделени во 3 групи. По завршување на обуката, тие пишуваат бизнис планови со кои се натпреваруваат за наградниот фонд кој ќе им биде доделен на трите најдобро подготвени бизнис планови, како помош при реализација на тој бизнис.
Постигнати резултати: 36 млади Роми ги поминаа обуките и подготовија бизнис планови.


6. Име на проектот: Креирање работни места за млади жени преку практична работа

Донор: GTZ Македонија и Амбасадата на Норвешкото Кралство во Македонија
Период: Мај 2011- Ноември 2011
Целна група: 60 млади жени со универзитетска диплома на возраст помеѓу 22 и 35 години.
Опис на активности: Проектот се состои од одржување на обуки за бизнис знаење и меки вештини, како и кариерни советувања за 60 млади жени од Југоисточниот, Источниот, Западниот и Југозападниот плански регион во Македонија, по што би имале можност да посетуваат пракса во локални компании со што се очекува да резултира во вработување.


7. Име на проектот: Надминување на јазот помеѓу во администрацијата и вработените во јавните институции и нивна едукација за експлоатација на ИКТ решенијата за подобрување на работата

Донор: Амбасада на САД во Скопје, Македонија
Период: Февруари 2011- Декември 2011
Целна група: 20-30 вработени во јавна администрација или претставници на менаџментот од јавните институции од 2 општини во Македонија со цел да бидат обучени како поефикасно и поефективно да ги извршуваат своите обврски.
Опис на активности: Главна активност на проектот беа обуките според курсот iExec Public Essentials сертифицирани од CISCO Entrepreneurship Institute во комбинација со 2 часовни индивидуални консултации за секој учесник. По завршување на обуката учесниците изготвуваат бизнис планови од кои најдобрите 2 ќе бидат наградени.
Постигнати резултати: Обуката ја посетуваа 30 учесници- претставници од 3 скопски општини: Центар, Кисела Вода и Карпош. Учесниците подготвија бизнис планови.

2010

1.  Име на проектот: Глобална Недела на Претприемништво 2010 - Македонија (www.gew.com.mk)

Партнери: Национален центар за развој на иновации и претприемничко учење (NCDIEL – http://www.ncdiel.mk/).
Период: 15 ноември 2010 – 21 ноември 2010
Целна група: Генералната јавност, вклучувајќи: универзитети, невладиниот сектор, интернационални организации, бизнис секторот и сите други организации и институции чија дејност е стимулирање на претприемништвото во регионот.
Опис на активности: Организирани повеќе од 30 настани во 5 градови во Македонија во насока на стимулирање на претприемничкиот дух и адресирање на генералната јавност за неговата важност: Обуки, Презентации, Трибини, Семинари, Работилници, Форуми, Регионални конференции, Креативност, Иновација, Настани за поврзување.
http://gew.com.mk/index.php?option=com_eventlist&view=categories&Itemid=77&lang=mk
Постигнати резултати: Анимирање на над 2000 млади луѓе ширум Македонија за претприемништвото и можностите за само-вработување, јакнење на нивните бизнис познавања преку обуките како и информирање на бизнис и владиниот сектор за значењето на претприемништвото за развојот на македонската економија.

 

2. Име на проектот: Реоткривање на старата скопска чаршија 
Донор:
Фондација Отворено Општество Македонија
Период: 01 септември 2010- 01 септември 2011
Целна група: Целна група беа самите занаетчии кои работат во Чаршијата, младите луѓе кои имаат афинитети кон старите занаети кои некогаш биле застапени во Чаршијата или сеуште постојат таму. Бизнисите кои функционираат и имаат директна корист од порталот, поради промоција на нивната работна околина и можноста за зголемена фреквенција на луѓе.
Опис на активности: Изработка на веб портал кој ги содржи сите информации за старата скопска чаршија, односно информации за културно - историските споменици во чаршијата, храната и пијалаците типични за луѓето кои живеат и работат во чаршијата, интересни факти од историјата на чаршијата, информации од туристички карактер, информации за актуелните настани и случувања, визуелни податоци како фотографии и видеа, и слично. Промоција на истиот на скопската јавност на 25 декември 2010 година, преку посебен промотивен настан кој се одржа во ГЕМ клубот во самата чаршија и како посебна активност организирана за промоција на сајтот беше Фото - натпреварот за избор на најдобра фотографија инспирирана од мотивите на Старата Скопска Чаршија. Првите 50 пријавени учесници добија и бесплатно учество на Работилница по Фотографија, која ја одржи проф. Владимир А Велјановски.
Постигнати резултати: Веб порталот беше изработен и поставен на две домеин адреси,
www.staracarsija.mk и
www.skopjeoldbazar.com (за меѓународна употреба). Редовното објавување на нови содржини, објавувањето на известувања за истите на Facebook и Twitter профилите, како и промотивните активности кои беа организирани, бележат голем број на посетители (преку 20 000 посети). На Фото- натпреварот се пријавија вкупно 86 млади луѓе кои испратија вкупно 220 фотографии, од кои беа наградени 3те најдобри фотографии со фотоапарат Canon EOS 459D 18-55 IS, фотопринтер и ваучер за печатење од Фото Мите и ваучер за печатење од Дигитал Центар.

 

 


3. Име на проект:
Зголемување на економскиот раст и конкурентноста на трајна основа, повисока стапка на вработеност, пораст на животниот стандард и квалитет на живеење

Донор: Град Скопје
Период: септември - декември 2010
Целна група: 30 млади, образовани ИКТ кадри
Опис на активности: Обука Започнување бизнис, според програмата на CISCO Entrepreneur Institute
Постигнати резултати: Преку креирање на групи од млади ИКТ инженери за здобивање претприемачки вештини се зголеми бројот на ИКТ претприемачи кои ќе започнат сопствен бизнис, се поддржа понатамошен развој на информатичкото општество во Македонија, и се потпомага и поттикнува подобрување на ИКТ секторот на мали и средни претпријатија.

 

 

 

4. Име на проектот: Промоција на претприемништвото помеѓу младите жени во четири региони во Република Македонија

Донор: Амбасада на САД во Скопје, Македонија
Период: 10 месеци (Февруари 2010 – Декември 2010)
Целна група: 60 – 80 млади жени од четири региони на Република Македонија
Опис на активности: Обуки за започнување бизнис во 6 модули, наменет за жени кои сакаат да започнат сопствен бизнис
Постигнати резултати: Промовирање на претприемачкиот дух помеѓу младите жени во Македонија и унапредување на нивното бизнис знаење и вештини. Зголемување на бизниси започнати од млади жени. Промовирање на претприемачката култура во земјава.

 

 

 
5. Име на проектот:
Одговорно претприемништво кај младите: Креирање на култура на антикорупција во приватниот сектор

Донор: Европска Комисија

Партнери: INCEPTUM, Развоен Центар за Претприемачки потенцијали Лтд, Асоцијација на граѓани ‘Независно биро за развој’ (IBD) Градачац, Иницијативи

Период: 12 месеци (Јануари 2010 – Декември 2010)

Целна група: Директната целна група на проектот се млади претприемачи во сите земји на Западен Балкан (Албанија, БиХ, Хрватска, Македонија, Црна Гора, Косово, и Србија) кои неодамна започнале бизниси или имаат намера да започнат бизнис.

Опис на активности: Да се направи ефективен придонес од страна на цивилното општество во борбата против корупцијата во бизнис секторот, и во промовирањето на култура на етички одговорно претприемништво кај младите.

Постигнати резултати: Цивилното општество во 7 земји, мобилизирани за темата антикорупција и одговорно претприемништво кај младите; ефективно адресирање ма темата корупција во приватниот сектор; свест за корупцијата подигната кај младите претприемачи и промовирана култура на одговорно претприемништво кај младите луѓе.

 

2009

1. Име на проектот: Креирање на работни места преку поддршка на МСП секторот

Донор: SPARK
Период: 12 месеци (1 декември 2009 – 30 ноември 2010)
Целна група: Млади претприемачи; млади луѓе кои сакаат да бидат претприемачи (Посебен фокус на жени);млади невработени (посебен фокус на жени)
Опис на активности: Намалување на стапката на невработеност кај младите луѓе како директен начин за креирање и задржување на одржливи нови работни места
Постигнати резултати: До 15-20 нови бизниси уште најмалку толку работни места креирани преку 4 циклуси за започнување бизнис и до 40 ново-формирани работни места во до 25 компании водени од млади луѓе преку субвенции за нови вработувања.

 

 

2. Работилница на тема инвестициска спремност на секторот за висока технологија во земјите на Југо-Источна Европа

Донори: SPARK
Партнери: SENSI мрежата, ECAbit мрежата
Период: Септември 2009 – Декември 2009
Целна група: Официјални претставници на земјите, претставници на донорски организации, мали и средни претпријатија кои работат во секторот за висока технологија, фирми – станари на ПСМ инкубаторот, и други инкубатори, членки на SENSI мрежата
Опис на активности: Создавање на свест за објективните можности и негативни страни на секторот за висока технологија, земајќи ги предвид околностите во регионот кои водат кон разбирање на можностите за одржливо позиционирање на овој сектор на глобалниот пазар користејќи пристап до финансиски можности.
Постигнати резултати: Создавање на колку што е можно повеќе нови бизниси, подигајќи ја свеста за претприемништвото кое ќе стане алатка за намалување на стапката на невработеност.

 

3. Име на проектот: Глобална Недела на Претприемништво 2009 - Македонија (www.gew.com.mk)

Партнер: Агенција за поддршка на претприемништвото во Република Македонија (АППРМ– www.apprm.gov.mk)
Период: 16 ноември 2009 – 22 ноември 2009
Целна група: Генералната јавност, вклучувајќи: универзитети, невладиниот сектор, интернационални организации, бизнис секторот и сите други организации и институции чија дејност е стимулирање на претприемиштвото во регионот
Опис на активности: Организирани повеќе од 70 настани во 10 градови во Македонија во насока на стимулирање на претприемничкиот дух и адресирање на генералната јавност за неговата важност.
Активности: Натпревар во бизнис план, Обуки, Презентации, Трибини, Семинари, Работилници, Форуми, Регионални конференции, Креативност, Иновација 
http://www.gew.com.mk/index.php?option=com_eventlist&view=categories&Itemid=77&lang=en)
Постигнати резултати: Анимирање на над 4000 млади луѓе ширум Македонија за претприемништвото и можностите за само-вработување, јакнење на нивните бизнис познавања преку обуките како и информирање на бизнис и владиниот сектор за значењето на претприемништвото за развојот на македонската економија

 

 

4. Име на проектот: Одговорно претприемништво за млади: Стимулирање на анти-корупциска култура кај приватниот сектор
Донор: Програма за развој на обединетите нации (УНДП)
Период: Октомври 2009 – Јануари 2010
Целна група: 80 млади претприемачи,сопственици на бизниси и НВО
Опис на активности: Истражување на бизниси водени од млади луѓе и потенцијални млади претприемачи за нивните перцепции и ставови кон корупцијата; три еднодневни семинари (комбинирани со прес) во три различни градови, за млади бизниси, НВО и цивилното општество, претставници на властите, извештај за корупција во бизнисот како предизвик за одговорно претприемништво кај младите, со препораки до владата,бизнисите, и цивилното општество (да се комбинираат резултатите од истражувањето, а и да се направи дополнително истражување); изработка на модул за обуки за одговорно претприемништво кај младите, промовирано и дистрибуирано до заинтересираните бизнис инкубатори и останати НВО кој се занимаваат со развој на бизнисот во земјата.;
Постигнати резултати: Поодговорно претприемништво кај младите и НВО кои работат со млади претприемачи ќе бидат подобро подготвени да ја адресираат проблематиката на корупцијата во бизнис секторот; Охрабрување на креирањето услови за поодговорно претприемништво кај младите, како начин до помалку корумпирани бизниси и општества.

 

 

5. Име на проектот: Исток Исток: Програма Партнерство за прекугранична соработка

Донори: FIOOM
Партнер: BIT Centre, BiH и SENSI Network
Период: Февруари 2009 – Ноември 2009
Целна група: Иновативни центри, компании клиенти во иновативните центри, локална и централна власт
Опис на активности: Организација на на работата на проектните партнери преку заедничка соработка и почетен состанок, ораганизација на една од регионалните работилници во Босна, собирање податоци и компаративна анализа, организација на тематска конференција во Македонија со цел да се презентира резултатот од проектот пред претставниците на властите во земјите и лобирање за поддршка на концептот за подобра бизнис клима.
Постигнати резултати: Испитани и воспоставени фактори како креирани работни места од страна на инкубаторите, компаниите- клиенти во инкубаторите и дипломираните компании, иновација на производ, број на почетни бизниси, успешни достигнувања на бизнис инкубаторите и фирмите во нив, како и влијанието кое го има на економскиот развој и локалната заедница.

 

 

6. Име на проектот: Анализа на специфичните потреби за промоција на вработувањето на млади луѓе и жени на локално/регионално ниво во четирите региони предвидени за РЕР (регионален економски развој) во програмата (исток, југо-исток, полог и југо-запад)

Донор: Германската Агенција за Техничка Соработка (GTZ) Програма за регионален економски развој во Македонија (GTZ RED)
Период: Април 2009 – Октомври 2009
Целна група: Млади образовани невработени луѓе, повеќето од кои се жени
Опис на активностите: Директни програми за невработени (тренинг за развивање на вештини и работни места, тренинг за компании, субвенции за почетни бизниси и практична работа) и индиректни програми за подобрување на образовниот систем и креирање на нови образовни институции (образовни центри, Универзитети и факултети) и поедноставување на пристапот кон пазарот
Постигнати резултати: Да се избегнат дупли трошоци за имплементација на програмите, залудно трошење на човечки ресурси и преклопување на планирање и имплементација на истите програми, во еден регион. Да се придонесе за јасна и конкретна дистрибуција на улогите и одговорностите помеѓу јавниот, приватниот и цивилниот сектор, но и за покоординиран пристап во промоцијата на вработувањето на младите луѓе и жените во Република Македонија. Ова е основата каде се дефинира улогата на GTZ RED во регионалниот развој, во насока да се постигне индикаторот 3 од компонентата 3: “Во најмалку три програмски региони, општини и центри за регионален развој кои користат специфични алатки за промоција на вработувањето на жените и младите луѓе.

 

 

7. Име на проектот: CISCO Претприемачки Институт (Обуки за млади, невработени луѓе)

Донори: USAID/MLGA, Општина Гази Баба
Времетраење: 15 јуни – 31 декември 2009
Целна група: 60 млади, невработени луѓе од општина Гази Баба
Опис на активности: Целта на овој проект е да им се претстави на младите светски позната програма на обуки развиена од CISCO Претприемачки Институт кој има за цел да ги научи локалните претприемачи на вештините кои им се потребни за успешно да водат мал или среден бизнис. За таа намена, обуки се одржуваат на следниве теми: Бизнис потенцијал, Пишување на бизнис план, Важноста да се користи ИКТ во бизнисот, Организација, Лиценци и дозволи, Осигурување, Локација и лизинг, Сметководство и готовински тек, Како да финансираш бизнис, Е-трговија, Купување на бизнис или франшиза, Вработување, Маркетинг, Растење и справување со проблеми, Интернационална трговија
Постигнати резулати: Двајца вработени во ПСМ станаа сертифицирани обучувачи за курсот Започнување бизнис, развиен од CISCO Претприемачки Институт и работеа на развивање на методологијата, како и преведување и прилагодување на материјалите во согласност со македонскаа легислатива и бизнис правила. Долгорочната цел на овој проект е да се дојде до еден напреден степен на бизнис знаење и способности во насока на основање на бизниси од страна на млади луѓе, што ќе доведе до намалување на стапката на невработеност.

 

 

8. Обуки на тема “Започнување бизнис” за Ромската популација

Донор: Амбасадата на Кралството Норвешка во Скопје
Партнер: Ромскиот Деловен и Информативен Центар
Времетраење: 14 – 22 април 2009
Целна група: Група од 11 млади, невработени луѓе (од 18 до 30 години), од Ромската популација, со недостаток на бизнис знаење и вештини
Опис на активности: Развивање на методологија и концепт за обуки за развивање на бизнис вештини со цел да се стекне основно бизнис знаење, истовремена помош за време на обуките за спремање на бизнис план, како и наградување на најдобрите три бизнис планови со цел стимулирање на ново-создадени бизниси ос страна на младата ромска популација.
Следните модули беа опфатени: Претприемач и претприемништво, За што служи бизнис планот?, Визија, мисија и цели, Што всушност го продава вашиот бизнис план- резиме, Пазар, маркетинг и продажни техники, Менаџмент, Човечки ресурси, Трговско право и различни типови на организации и Финансирање
Постигнати резултати: Зголемено бизнис знаење за започнување на сопствен бизнис, развивање на вештини за пишување на бизнис план и креативност на работното место. Ова евентуално ќе води кон зголемување на бизнис знаењето и вештините кај младите, невработени Роми и намалување на стапката на невработеност.

2008

 

 

1. Име на проект: Компјутерска лабораторија за пред-инкубација и обуки во бизнис инкубаторот

Донори: Western Union, Извозна и кредитна банка (ИК Банка) и Фондација Институт Отворено Општество Македонија (ФИООМ)
Период: ноември 2008 - ноември 2009
Целна група: Создавање на група од 30 образовани млади луѓе, со знаења од областа на бизнисот со што ќе можат полесно да најдат работа или основаат сопствен бизнис
Опис на активности: создавање на state of the art компјутерска лабораторија во ПСМ бизнис инкубаторот за изведување на бизнис, soft skills и ИКТ обуки. Обуките се наменети за млади, потенцијални претприемачи за зголемување на нивното практично знаење и започнување и развивање на сопствен бизнис. Целта на проектот е да ги подучи ИКТ и останатите студенти од техничките факултети како да развијат успешни бизниси.
Постигнат резултат: Зголемување на знаењето, бизнис способности во насока на креирање на успешни бизниси за младите, кои водат кон намалување на невработеноста и спречување на одливот на мозоци

 

2. Име на проект: Млади во Акција  
Донори:
Европска Комисија, Фондација Институт Отворено Општество Македонија
Период: 1 декември 2008 – 1 јули 2009
Целна група: млади луѓе на возраст од 18 до 25 години од земјите на Европска Унија и Југоисточна Европа (Шведска, Македонија, Косово, Босна и Херцеговина, Летонија)
Опис на активности: Промовирање на претприемништвото помеѓу младите луѓе од земјите од Европска Унија и Југоисточна Европа преку дискутирање на ситуацијата во споменатите земји во однос на претприемништвото помеѓу младите како и постоечката иновативна инфраструктура. Организирање на дискусии, форуми и семинар како да се подобри истата и како младите да почнат посериозно да размислуваат за претприемништво и само-вработување.
Постигнат резултат: Анимирање на 30 млади луѓе од споменатите земји преку игри, отворени дискусии , форуми, блогови и надминување на културните разлики и увидување дека сите наидуваат на слични проблеми во анимирањето на младите за претприемништво и само-вработување. Заеднички весник и ДВД преку кои се испраќа порака дека треба да се направат дополнителни програми и напори за уште поголема промоција на претприемништвото и само-вработувањето помеѓу младите.

 

3. Име на проект: Глобална недела на претприемништво 2008 (www.gew.com.mk)

Партнер - Проект Зајакнување на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста (www.seciproject.org.mk)
Период: 17 – 23 ноември 2008
Целна група: целокупната македонска јавност вклучувајќи ги високообразованите млади луѓе, владиниот и невладиниот сектор, интернационалните организации, универзитетите и сите организации кои работат во насока на стимулирање на претприемништвото како и целокупниот бизнис сектор
Опис на активности: организација на повеќе од 40 настани во над 10 градови ширум Македонија со цел поттикнување на претприемништвото и информирање на генералната јавност за значењето на истиот. Активности: Натпревари во бизнис план, обуки, презентации, семинари, панел дискусии, форуми (http://www.gew.com.mk/mk/index.php)
Постигнат резултат: Анимирање на над 4000 млади луѓе ширум Македонија за претприемништвото и можностите за само-вработување, јакнење на нивните бизнис познавања преку обуките како и информирање на бизнис и владиниот сектор за значењето на претприемништвото за развојот на македонската економија.

 

 


4. Име на проект: Млади и инкубација, шанса за подобра иднина

Партнери – ИнфоДев, Технолошки и Бизнис Инкубатор - Романија , Софтверски Инкубациски Центар Темишвар – Романија, Центар за бизнис развој и поддршка – Ерменија, Фондација на Инкубатори – Ерменија, Фонд за апликативно истражување и комуникација – Бугарија, Центар за започнување на сопствен бизнис при Техничкиот факултет Битола- Македонија, Шарек Младински Форум – Палестина, Бизнис Инкубатор “Карков Технологии” – Украина, Кипус Фондација – Боливија, Кулим Технолошки Парк – Малезија, Академска Тренинг Асоцијација Сараево – Босна и Херцеговина, Бизнис Инкубатор СОДБи- Киргистан, БИЦ Ниш- Србија
Период: декември 2008 – декември 2009
Целна група: Иновативни центри од мрежата на ИнфоДев од Југоисточна Европа и Централна Азија
Опис на активности: креирање на база од иновативни центри од Југоисточна Европа и Централна Азија кои имаат за цел поттикнување на претприемништвото помеѓу младите луѓе, креирање на оперативен тим кој ќе ги собира искуствата од сите членки во базата, дисеминација на добиените резултати и одговори во форма на предлози за подобра поддршка на претприемништвото како и електронска дисеминација на резултатите на сите членки на мрежата на ИнфоДев.
Постигнат резултат: Креирање на база на податоци од иновативни центри и знаења, практики и искуства во областа на поттикнување на претприемништвото помеѓу младите која постојано ќе се обновува и подобрува со цел да стане водич на иновативните центри за успешно стимулирање на претприемништвото помеѓу младите.

 

 

 


5. Име на проект: Програмски активности на бизнис инкубатори како дел од Програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2008

Донор: Министерство за економија
Период: 22 декември 2008 - 22 март 2009
Целна група: млади образовани луѓе на возраст од 18-28 год
Опис на активности: Стимулирање на претприемништво помеѓу младите и поддршка за започнување на сопствени бизниси преку пренесување на бизнис знаење и вештини кои се стекнуваат на обуките, наменети за млади, образовани, невработени луѓе
Постигнат резултат: ПСМ Бизнис Инкубаторот има за цел да го зајакне локалниот иновативен систем во Македонија со стимулирање на претприемништвото меѓу младите, нудејќи им комплементарни активности кои би го олесниле формирањето на нови претпријатија и нови бизнис потфати

 

 6. Име на проект: ЦРБ/ЈИЕУ-ПСМ бизнис инкубатор

Донори: Универзитет Југоисточна Европа (ЈИЕУ) и Фондација Институт Отворено Општество Македонија (ФИООМ)
Период: 27 февруари 2008 – 31 декември 2008
Целна група: студенти од ЈИЕУ, како и млади луѓе од Тетово и Гостивар
Опис на активности: обуки за пишување на бизнис план, како и отворање на бизнис инкубатор
Постигнат резултат: помош и поддршка на младите во реализација на своите бизнис идеи преку бизнис инкубаторот кои им нуди широк спектар на услуги за младите претприемачи во регионот на Тетово и Гостивар.

 

2007

1. Име на проект: Прептриемачки обуки и пишување на бизнис план

 

Донор: Фондација Институт Отворено Општество Македонија (ФИООМ)
Период: фебруари 2007 – септември 2007
Целна група: 120 млади, образовани луѓе
Опис на активности: Обуки: Стратегија и планирање, Лидерски способности, Организациски способности, Управување со време, Извозен маркетинг, Продажни техники, Презентациски техники, Маркетинг и проектен менаџмент, менторство за пишување бизнис план, поднесување на бизнис планови и наградување на најдобрите три бизнис планови.
Постигнати резултати: Помош и поддршка на младите во реализација на бизнис идеи преку унапредување на нивното бизнис знаење и вештини